Privacyverklaring

Brosens Interieurs respecteert uw privacy. In onze privacyverklaring willen wij u op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe Brosens Interieurs persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.

 

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van Brosens Interieurs bvba (BE 0452.060.580), de verantwoordelijke voor de verwerking zoals weergegeven in deze privacyverklaring, gevestigd te Minderhoutsestraat 141, 2322 Minderhout.

U kan ons bereiken via ons contactformulier, info@brosensinterieurs.be of +32 3 314 36 95.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brosens Interieurs verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brosensinterieurs.be of ons contactformulier, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brosens Interieurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Brosens Interieurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Mits uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij foto’s van uitgevoerde werken publiceren op onze website of sociale kanalen;

Geautomatiseerde besluitvorming

Brosens Interieursmaakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brosens Interieurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Voor- en achternaam: 26 maanden
 • Adresgegevens: 26 maanden
 • Telefoonnummer: 26 maanden
 • E-mailadres: 26 maanden
 • Interieurfoto’s: 26 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Brosens Interieurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Brosens Interieurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brosens Interieurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brosens Interieurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brosensinterieurs.be of via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u vragen om u voldoende te identificeren, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op uw verzoek.

Brosens Interieurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Dat kan via de volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brosens Interieurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@brosensinterieurs.be of ons contactformulier.